NAŠE SLUŽBY


Od 5.12.2013 je spoločnosť plne právne i odborne spôsobilá vykonávať činnosti v oblasti verejného  obstarávania.

 • Zaoberáme sa poskytovaním odborných služieb v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov od prípravnej fázy, cez spracovanie súťažnej dokumentácie, realizáciu súťažnej fázy, komunikáciu s uchádzačmi/záujemcami až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom tovarov, prác a služieb a zabezpečenia zverejnenia oznámení v publikačnom systéme.
 • Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov poskytujeme komplexné služby pri realizácii procesov verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO (elektronického verejného obstarávania), systému Proe.biz a systému eBIT
 • Pre spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť procesu elektronického verejného obstarávania, na strane uchádzačov/záujemcov zabezpečíme spracovanie ponúk alebo poradenstvo pri ich spracovaní tak, aby boli zo strany verejného obstarávateľa/obstarávateľa akceptované. 
 • Zabezpečíme poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, analýzu predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • V prípade záujmu prevezmeme za vás kompletné riešenie revíznych postupov – spracujeme pre vašu spoločnosť žiadosť o nápravu a námietky a budeme vás zastupovať pri konaniach na  Úrade pre verejné obstarávanie SR.
 • Pre súťažiacich (záujemcov/uchádzačov) zabezpečíme sledovanie zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, poradenstvo pri zostavovaní ponuky, kontrolu úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej, poradenstvo pri podávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky.
 • Komunikácia s Riadiacimi orgánmi a Sprostredkovateľskými orgánmi v rámci štrukturálnych fondov.
 • Komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie


Ceny za služby v oblasti verejného obstarávania

Ceny za naše služby v oblasti verejného obstarávania sa odvíjajú od povahy poskytnutých služieb. V zásade sa určujú v závislosti od jedného z týchto faktorov alebo ich kombinácie :

 • Rozsahu poskytovaných služieb
 • Náročnosti verejného obstarávania
 • Predpokladanej ceny predmetu obstarávania
 • Časovej náročnosti poskytovaných služieb

Všetky ceny sú určené dohodou a s prihliadnutím na konkrétne špecifiká poskytovanej služby a klienta. Ceny sú s klientom dohodnuté okamihom podpisu zmluvy a sú presne vyčíslené alebo je určený spôsob ich výpočtu.
Napíšte nám
Meno:
E-mail:
Text: